clock

Dzisiaj jest 01.12.2023 rok ,        godzina: 0:41 dudes     Dziś imieniny: Blanki, Edmunda, Eligiusza            Dołącz do e-Masaz.pl w IG          Dołącz do e-Masaz.pl w FB

arrow

Obecnie znajdujesz się w : Podstronie » Przyczyna kurczy mięśniowych


Polecane produkty
Stoły do masażu
Linki sponsorsowane


Linki sponsorowaneStoły do masażu

Stoły do masażu

Stoły do masażu

Szkoła masażuWyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka
arrow

Przyczyna kurczy mięśniowych

Linki sponsorowane


Od zawsze upra­wia­łem jakiś sport. Najczęściej była to siat­kówka, piłka nożna lub bie­ga­nie. Nigdy nie zła­pał mnie kurcz mię­śniowy, nato­miast moich zna­jo­mych dosyć często. Celowo piszę kur­cze ponie­waż tak jest popraw­niej. Potocznie o tych nie­przy­jem­nych dole­gli­wo­ściach mówi się skur­cze. Jednak skurcz mię­śnia to zja­wi­sko fizjologiczne!

Od zawsze sły­sza­łem, że powo­dem kur­czy jest nie­do­bór magnezu lub jakie­goś innego mikro­ele­mentu. Jestem prag­ma­ty­kiem i zawsze muszę spraw­dzić takie infor­ma­cje. Natrafiłem na wyniki badań nauko­wych pro­wa­dzo­nych przez M. Schwellnusa na bie­ga­czach i tria­tlo­ni­stach w trak­cie i po zawo­dach spor­to­wych. Wniosek z nich jest taki, że nie ma istot­nych róż­nic w pozio­mach elek­tro­li­tów u spor­tow­ców z kur­czami i bez nich!

Szukałem więc dalej i natra­fi­łem na zna­ko­mitą książkę The Runner’s Body, któ­rej auto­rami są R. Tucker PhD, J. Dugas PhD. Jest w niej cały roz­dział poświę­cony inte­re­su­ją­cemu mnie zja­wi­sku. Można się z niego w dużym skró­cie dowie­dzieć, że w środo­wi­sku medycz­nym coraz więk­szą popu­lar­no­ścią cie­szy się teo­ria modelu zmę­cze­nio­wego układu ner­wo­wego. Najprawdopodobniej zmę­czone mię­śnie źle inter­pre­tują infor­ma­cję zstę­pu­jącą z ośrod­ko­wego układu ner­wo­wego. Wyjaśniałoby to przy­czynę, że lepiej wytre­no­wany mię­sień rza­dziej “dopa­dają” kur­cze. Ważną rolę odgry­wają tutaj pre­dys­po­zy­cje genetyczne.

Autor: Daniel Kawka
Źródło: neoreh.pl
Fizjoterapia


   » powrót do poprzedniej strony

Aby otrzymywać najnowsze informacje :


HABYS - producent wysokiej klasy stołów do masażu.

Stoły do masażu

LurguS - sklep dla masażystów i fizjoterapeutów.

Stoły do masażu

Centrum sztuki masażu -Szkoła masażu.

Szkoła masażu


Fizjoterapia jest pojęciem nierozerwalnie
związanym z rehabilitacją medyczną.
Rehabilitacja to działanie kompleksowe
stanowiące zespół czynności mających na
celu przywrócenie pełnej lub możliwie
najwyższej do osiągnięcia sprawności
fizycznej lub psychicznej organizmu.

Strona korzysta z plików cookies. Nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki. Administracja nie ponosi odpowiedzialności z zastosowania metod leczenia opisanych w witrynie. Witryna ma charakter informacyjny.