clock

Dzisiaj jest 28.02.2024 rok ,        godzina: 7:20 dudes     Dziś imieniny: Ludomira, Makarego, Wiliany            Dołącz do e-Masaz.pl w IG          Dołącz do e-Masaz.pl w FB

arrow

Obecnie znajdujesz się w : Podstronie » Przyczyna kurczy mięśniowych


Polecane produkty
Stoły do masażu
Linki sponsorsowane


Linki sponsorowaneStoły do masażu

Stoły do masażu

Szkoła masażuWyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka
arrow

Przyczyna kurczy mięśniowych

Linki sponsorowane


Od zawsze upra­wia­łem jakiś sport. Najczęściej była to siat­kówka, piłka nożna lub bie­ga­nie. Nigdy nie zła­pał mnie kurcz mię­śniowy, nato­miast moich zna­jo­mych dosyć często. Celowo piszę kur­cze ponie­waż tak jest popraw­niej. Potocznie o tych nie­przy­jem­nych dole­gli­wo­ściach mówi się skur­cze. Jednak skurcz mię­śnia to zja­wi­sko fizjologiczne!

Od zawsze sły­sza­łem, że powo­dem kur­czy jest nie­do­bór magnezu lub jakie­goś innego mikro­ele­mentu. Jestem prag­ma­ty­kiem i zawsze muszę spraw­dzić takie infor­ma­cje. Natrafiłem na wyniki badań nauko­wych pro­wa­dzo­nych przez M. Schwellnusa na bie­ga­czach i tria­tlo­ni­stach w trak­cie i po zawo­dach spor­to­wych. Wniosek z nich jest taki, że nie ma istot­nych róż­nic w pozio­mach elek­tro­li­tów u spor­tow­ców z kur­czami i bez nich!

Szukałem więc dalej i natra­fi­łem na zna­ko­mitą książkę The Runner’s Body, któ­rej auto­rami są R. Tucker PhD, J. Dugas PhD. Jest w niej cały roz­dział poświę­cony inte­re­su­ją­cemu mnie zja­wi­sku. Można się z niego w dużym skró­cie dowie­dzieć, że w środo­wi­sku medycz­nym coraz więk­szą popu­lar­no­ścią cie­szy się teo­ria modelu zmę­cze­nio­wego układu ner­wo­wego. Najprawdopodobniej zmę­czone mię­śnie źle inter­pre­tują infor­ma­cję zstę­pu­jącą z ośrod­ko­wego układu ner­wo­wego. Wyjaśniałoby to przy­czynę, że lepiej wytre­no­wany mię­sień rza­dziej “dopa­dają” kur­cze. Ważną rolę odgry­wają tutaj pre­dys­po­zy­cje genetyczne.

Autor: Daniel Kawka
Źródło: neoreh.pl
Fizjoterapia


   » powrót do poprzedniej strony

Aby otrzymywać najnowsze informacje :


HABYS - producent wysokiej klasy stołów do masażu.

Stoły do masażu

Centrum sztuki masażu -Szkoła masażu.

Szkoła masażu


Fizjoterapia jest pojęciem nierozerwalnie
związanym z rehabilitacją medyczną.
Rehabilitacja to działanie kompleksowe
stanowiące zespół czynności mających na
celu przywrócenie pełnej lub możliwie
najwyższej do osiągnięcia sprawności
fizycznej lub psychicznej organizmu.

Strona korzysta z plików cookies. Nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki. Administracja nie ponosi odpowiedzialności z zastosowania metod leczenia opisanych w witrynie. Witryna ma charakter informacyjny.